دوره های آموزشی فعال آموزشگاه

لیست کارگاه های فعال
دارای ظرفیت بیش از ۷۰٪ ظرفیت پر شده در حال اتمام ظرفیت ظرفیت تکمیل شد
عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان شهر هزینه دوره
WRITING PRO‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,290,000 ریال
مشاوره تحلیلی آزمون آزمایشی (صبح)‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
700,000 ریال
مشاوره تحلیلی آزمون آزمایشی (ظهر)‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
700,000 ریال
مشاوره تحلیلی‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
690,000 ریال
خدمات تهیه رزومه و SOP‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
5,000,000 ریال
Reading‎
1398/09/26
1398/09/26
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Speaking‎
1398/09/19
1398/09/20
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
Writing Task 1 Academic‎
1398/09/17
1398/09/17
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Life skills‎
1398/09/16
1398/09/16
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Reading‎
1398/09/12
1398/09/12
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Writing Task 2 Essentials‎
1398/09/05
1398/09/06
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
Listening‎
1398/09/03
1398/09/03
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Writing Task2‎
1398/08/28
1398/08/29
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
ظرفیت تکمیل شده
Writing-Task2‎
1398/08/28
1398/08/29
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
کارگاه نحوه نگارش Resume و SOP‎
1398/08/27
1398/08/27
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Life skills‎
1398/08/25
1398/08/25
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
100.24.115.253