تعیین سطح رایگــان

مرکز آموزش ایرسافام با توجه به اهمیت تعیین سطح زبان آموزان و ارایه راهنمایی صحیح، به موقع و متناسب با نیاز مخاطبین، آزمون های تعیین سطح خود را در قالب آزمون کتبی، آزمون شفاهی و مشاوره برگزار می نماید.

چنانچه شما برای برنامه ریزی و شناخت سطح واقعی زبان انگلیسی خود مصمم هستید، آزمون های رایگان تعیین سطح را از دست ندهید. 


تاریخ برگزاری ساعت شروع محل برگزاری مصاحبه کننده
یکشنبه 26 آبان ,1398
17:00:00
رشت ( ایرسافام رشت )
تعیین نشده
دوشنبه 27 آبان ,1398
17:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
سه‌شنبه 28 آبان ,1398
14:00:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
یکشنبه 3 آذر ,1398
17:00:00
رشت ( ایرسافام رشت )
تعیین نشده
دوشنبه 4 آذر ,1398
17:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
سه‌شنبه 5 آذر ,1398
14:00:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
چهارشنبه 6 آذر ,1398
17:00:00
رشت ( ایرسافام رشت )
تعیین نشده
پنجشنبه 7 آذر ,1398
09:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
دوشنبه 11 آذر ,1398
17:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
سه‌شنبه 12 آذر ,1398
14:00:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
پنجشنبه 14 آذر ,1398
09:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
دوشنبه 18 آذر ,1398
17:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
سه‌شنبه 19 آذر ,1398
14:00:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
پنجشنبه 21 آذر ,1398
09:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
دوشنبه 25 آذر ,1398
17:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
سه‌شنبه 26 آذر ,1398
14:00:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
پنجشنبه 28 آذر ,1398
09:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
دوشنبه 2 دی ,1398
17:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
سه‌شنبه 3 دی ,1398
14:00:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
پنجشنبه 5 دی ,1398
09:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
دوشنبه 9 دی ,1398
17:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده

100.24.115.253