تعیین سطح زبان آلمانی


 
تعیین سطح زبان آلمانی
موسسه کارل دوئیسبرگ زبان آلمانی را بر طبق شش مقطع تعریف شده آموزش زبان آلمانی در چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها GER  یا GERS.)  (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen آموزش می دهد.


علاقمندان یادگیری زبان آلمانی که با این زبان آشنایی دارند می توانند پس از شرکت در آزمون تعیین سطح و یک مصاحبه کوتاه در مقطع مناسب پذیرفته شوند.

تعیین سطح آموزشگاه هر هفته یکشنبه برگزار می گردد. برای اطلاعات بیشتر  می توانید با بخش آلمانی موسسه تماس بگیرید.

3.234.214.113