لیست آزمون های آزمایشی

نوع آزمون نوع سوال تاریخ محل برگزاری هزینه (ریال)
written
Z27
پنجشنبه 18 مهر ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
written
Z27
یکشنبه 28 مهر ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
written
S75
چهارشنبه 8 آبان ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال