لیست آزمون های UKVI و LIFESKILLS ایرسافام

نوع مدل تاریخ برگزاری شهر آزمون هزینه آزمون
General
LIFE SKILLS
Oct 24, 2019 - پنجشنبه 2 آبان ,1398
Tehran
24,655,000 ریال
Academic
UKVI
Nov 2, 2019 - شنبه 11 آبان ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
General
LIFE SKILLS
Nov 21, 2019 - پنجشنبه 30 آبان ,1398
Tehran
24,655,000 ریال
Academic
UKVI
Nov 23, 2019 - شنبه 2 آذر ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
General
UKVI
Nov 23, 2019 - شنبه 2 آذر ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
General
LIFE SKILLS
Dec 12, 2019 - پنجشنبه 21 آذر ,1398
Tehran
24,655,000 ریال
Academic
UKVI
Dec 14, 2019 - شنبه 23 آذر ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
General
UKVI
Dec 14, 2019 - شنبه 23 آذر ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
Academic
UKVI
Jan 4, 2020 - شنبه 14 دی ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
Academic
UKVI
Jan 18, 2020 - شنبه 28 دی ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
General
UKVI
Jan 18, 2020 - شنبه 28 دی ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
Academic
UKVI
Feb 1, 2020 - شنبه 12 بهمن ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
General
UKVI
Feb 1, 2020 - شنبه 12 بهمن ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
Academic
UKVI
Feb 13, 2020 - پنجشنبه 24 بهمن ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
General
UKVI
Feb 13, 2020 - پنجشنبه 24 بهمن ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
Academic
UKVI
Mar 14, 2020 - شنبه 24 اسفند ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
3.231.228.109