لیست آزمون های LIFESKILLS ایرسافام

نوع مدل تاریخ برگزاری شهر آزمون هزینه آزمون
General
LIFE SKILLS
Jan 9, 2020 - پنجشنبه 19 دی ,1398
Tehran
24,655,000 ریال
General
LIFE SKILLS
Jan 23, 2020 - پنجشنبه 3 بهمن ,1398
Tehran
24,655,000 ریال
General
LIFE SKILLS
Feb 27, 2020 - پنجشنبه 8 اسفند ,1398
Tehran
24,655,000 ریال
General
LIFE SKILLS
Mar 12, 2020 - پنجشنبه 22 اسفند ,1398
Tehran
24,655,000 ریال
General
LIFE SKILLS
Apr 16, 2020 - پنجشنبه 28 فروردین ,1399
Tehran
24,655,000 ریال
3.234.214.113