لیست آزمون های آیلتس در اصفهان

نوع مدل تاریخ برگزاری شهر آزمون هزینه آزمون
Academic
IELTS
Sep 28, 2019 - شنبه 6 مهر ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
General
IELTS
Sep 28, 2019 - شنبه 6 مهر ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Oct 26, 2019 - شنبه 4 آبان ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
General
IELTS
Oct 26, 2019 - شنبه 4 آبان ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Nov 23, 2019 - شنبه 2 آذر ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
General
IELTS
Nov 23, 2019 - شنبه 2 آذر ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Dec 14, 2019 - شنبه 23 آذر ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
General
IELTS
Dec 14, 2019 - شنبه 23 آذر ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Jan 18, 2020 - شنبه 28 دی ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
General
IELTS
Jan 18, 2020 - شنبه 28 دی ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Feb 13, 2020 - پنجشنبه 24 بهمن ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
General
IELTS
Feb 13, 2020 - پنجشنبه 24 بهمن ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال