محل آزمون کتبی پیش رو

آدرس محل آزمون کتبی و شفاهی کلیه آزمونهای UKVI و آزمونهای Life Skills از تاریخ 9 دسامبر : 

تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، کوچه 37 شرقی ، پلاک 4 ، مرکز آزمون UKVI ایرسافام


آدرس محل آزمون کتبی  9 دسامبر تهران  :
تهران ، اتوبان شهید چمران ،  سه راه اوین ، هتل پارسیان ( اوین ) ، سالن کوه نور


آدرس محل آزمون کتبی  14 دسامبر اصفهان :  

اصفهان ، انتهای چهارباغ ، هتل پیروزی
 

آدرس محل آزمون کتبی  16 دسامبر تهران  :
تهران ، اتوبان شهید چمران ،  سه راه اوین ، هتل پارسیان ( اوین ) ، سالن کوه نور

آدرس محل آزمون کتبی  16 دسامبر مشهد  : 

مشهد ، میدان هفت تیر ، شرکت نفت 


آدرس محل آزمون کتبی  16 دسامبر تبریز  :

 تبریز ، مقبره الشعراء ، هتل استقبال